English תנאי שימוש הודעות מפת האתר פורום צור קשר דף הבית  
דף הבית עובדים וחוקרים  זכויות העובדים

 

 

מצגת על זכויות עובדים בעת שינוי מבני בארגון מצגת PPT רות בן ישראל

http://www.histadrut.org.il/serve/Union/KnowYourRights.asp?node_id=668&folder_id=9999&Curr_Folder=223&Imgon=3

 

http://www.histadrut.org.il/serve/Union/Folder_Template.asp?Curr_Folder=2137&FOLDER_ID=9999&ImgOn=3

 

"לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בועד עובדים ובארגון עובדים, להיות חבר בוועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול במסגרתם"

 

יש לך זכות להתארגן, להקים ועד עובדים ולפעול בו

הזכות של כל עובד להתארגן והזכות לבחור ועד עובדים ולפעול בו נקבעה בחוק שיזמה ח"כ תמר גוז`נסקי, באמצעות הוספת סעיפים ל"חוק הסכמים קיבוציים(1957)

להלן הסעיפים החדשים:

33ח. לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בועד עובדים ובארגון עובדים, להיות חבר בועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול במסגרתם.

33ט. מעביד לא ימנע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד, לשם      קידום הזכות כאמור בסעיף 33ח ולשם קידום ענייני עובדים, וזאת בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט.

33י. (א) מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של

             עובד, ולא ימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל

             אחד מאלה:

(1) חברותו או פעילותו בארגון עובדים;

(2) פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים;

(3) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים;

(4) חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; לעניין זה, יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה   בכתב המאשרת זאת;

(5) פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.

     (ב) בסעיף זה, "תנאי עבודה" - לרבות קידום

           בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי

           פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד

          בקשר לפרישה מעבודה.

33יא. לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון

          בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-

33י והוא רשאי -

(1) ליתן צו מניעה או צו עשה; הוראת פסקה זו

      כוחה יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק

      החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970);

(2) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של

      ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.

33יב.. תובענות בשל הפרת הוראות סעיפים 33א ו-33י

          יכול שיוגשו בידי -

  1.  העובד או דורש העבודה;
  2.  ארגון עובדים.

33יג. לא יזקק בית דין אזורי לתביעה אזרחית בשל הפרת

         הוראות סעיפים 33א ו-33י לאחר שחלפו שנים-

         עשר חודשים מיום שנוצר העילה.

33יד. הנמנע מקבלתו של אדם לעבודה, המרע את תנאי

          עבודתו של עובד או המפטר עובד כבשל אחד

           מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק

           העונשין, התשל"ז - 1977.

  1.  חברותו בארגון עובדים או בועד עובדים.
  2.  הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים;
  3.  הפסקת חברותו בארגון עובדים.

33טו. לעניין סעיפים 33ח עד 33 יד, דין המדינה כמעביד

כדין כל מעביד אחר.

33טז. סעיפים 33 ח עד 33 טו לא יחולו על מי שחל עליו

איסור להתארגן על פי חוק.

 

 

תודות וקרדיטים יצירת קשר פניה למנהל האתר פרסום באתר

האתר ניבנה ע"י אלי וישניצר- ועד עובדי חקר ימים ואגמים לישראל